ദൈവഗായകൻ , പാടും പാതിരി, എന്ന് ആരാധകർ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്ന ഗായകനും സംഗീതജ്ഞനും സംഗീത സംവിധായകനും വോക്കോളജിസ്റ്റും , തൃശ്ശൂരിലെ ചേതന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഡയറക്ടറും , കെ ജെ യേശുദാസിന്റെ ശിഷ്യനുമായ ഫാ. ഡോ. പോൾ പൂവത്തിങ്കൽ ഷഷ്ടിപൂർത്തിയുടെ നിറവിൽ …

Posted on: May 27, 2021

By Jose Kalloocaren

JOIN AT 7PM IST TODAY MAY 27 THURSDAY!! ZOOM LINK UPDATED HERE

പാടും പാതിരിയുടെ പിറന്നാൾ സ്പെഷ്യൽ സോങ് | എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരുടെയും ഒരു സ്നേഹോപകരം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *